Kontaktai

info@renginiaivaikams.lt

 

Užsakymai:

8-615-88877

Administracija:

8-615-88822

 

Parašykit mums

Vaikų gimtadienių ir kitų švenčių programos vedamos lietuvių, anglų, rusų, lenkų kalbomis.

UAB „DORVEDUS“ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

2012-01-02, NR. 1.0

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šių UAB „Dorvedus“ paslaugų teikimo taisyklių (toliau – „taisyklės“) tikslas – reglamentuoti paslaugų teikimą UAB „Dorvedus“, juridinio asmens kodas 302248905, (toliau – „Bendrovė“), Bendrovės valdomoje ir tvarkomoje interneto svetainėje www.enter-net.lt/dileta/ (toliau tekste – „interneto svetainė“), užtikrinant Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008-06-25 nutarimo Nr. 623 „Dėl sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo (Žin., 2008-07-03, Nr.75-2945), kitų įstatymų bei teisės aktų, nustatančių vartotojų teisių apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
1.2. Pagrindinės Bendrovės teikiamos paslaugos apima  pramoginių mugių, parodų ir renginių organizavimo bei prodiuserių paslaugas, taipogi visas kitas paslaugas, kurias Bendrovė teikia ar gali teikti ateityje (toliau – „Paslaugos“).
1.3. Bendrovės Paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis taisyklėmis, kitais Bendrovės dokumentais, taip pat Bendrovei taikomų teisės aktų reikalavimais. Su šiomis taisyklėmis privalo susipažinti visi asmenys, t. y. tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys (toliau – „asmenys“), kurie naudojasi Bendrovės teikiamomis Paslaugomis Bendrovės interneto svetainėje, tiek bet kurioje kitoje Paslaugų teikimo vietoje.
1.4. Gaudami, užsakydami ar naudodamiesi Bendrovės Paslaugomis ir ištekliais asmenys patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei asmuo nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis, Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas.
1.5. Šios taisyklės yra sandorio, kurį asmenys sudaro naudodamiesi Bendrovės Paslaugomis, neatskiriama sąlygų dalis.
1.6. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje www.enter-net.lt/dileta/. Asmenims rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia šių taisyklių versija.

2. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS
2.1. Kadangi Bendrovė organizuoja pramoginius renginius (toliau –„renginiai“),  kurių turinį sudaro kitų asmenų teikiamos paslaugos, Bendrovė nėra atsakinga už kitų asmenų teikiamų paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų.
2.2. Bendrovė pabrėžia, kad ji nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Bendrovės platinamos pramoginės programos, teikimo sąlygų. Bendrovė taipogi nėra atsakinga už paslaugų teikimo sąlygų išsamumą ir suprantamumą. Teikimo sąlygas nustato ir Bendrovę apie jas savo nuožiūra informuoja tokias paslaugas teikiantys asmenys. Tokios sąlygos yra privalomos pramoginį renginį užsakančiam  asmeniui. Informaciją apie paslaugų, kuriomis asmenys gali naudotis įsigiję pramoginę programą, teikimo sąlygas pateikiama interneto svetainėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę. 2.3. Pramoginis renginys laikomas užsakytu  tik sumokėjus pilną programos kainą iki renginio pradžios. Informacija apie programų kainas, taikomus papildomus mokesčius ir atsiskaitymo sąlygas yra pateikiama interneto svetainėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.
 2.4. Paslaugų užsakymai apdorojami tik patikrinus kontaktinę ir finansinę informaciją. Jei asmenys pateikia neteisingą informaciją, Bendrovė gali panaikinti neteisingą informaciją pateikusio asmens užsakymą ir/arba registraciją arba taikyti kitas sankcijas kaip nustatyta taisyklių 4 straipsnyje.
2.5. Bendrovė turi teisę nustatyti papildomas ir/ar kitas Paslaugų teikimo sąlygas, nors ir nenumatytas šiose taisyklėse, informuodama apie tai viešai interneto svetainėje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdu.
2.6. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybės Bendrovės paslaugų teikimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas. Bendrovė taip pat turi teisę sustabdyti ir/ar nutraukti Paslaugų teikimą konkretaus asmens atžvilgiu, jeigu šis asmuo pažeidinėją šias taisykles, kitas Bendrovės nustatytas taisykles ar sąlygas, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei.
2.7. Bendrovė neatsako už teikiant Paslaugas ne dėl Bendrovės kaltės atsiradusius Paslaugų teikimo sutrikimus ir/ar asmenų bei trečiųjų asmenų patirtą žalą.

3. BENDROVĖS IR ASMENŲ (VARTOTOJŲ) TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Bendrovės teisės ir pareigos:
3.1.1. Bendrovė privalo tinkamai ir laiku suteikti Paslaugas visiems besikreipiantiems ir šių taisyklių reikalavimų besilaikantiems asmenims.
3.1.2. Bendrovė privalo tinkamai komunikuoti ir bendradarbiauti su visais besikreipiančiais asmenimis.
3.1.3. Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas šiose taisyklėse ir teisės aktuose numatytais atvejais.
3.1.4. Bendrovė taipogi turi kitas įstatymuose ir šiose Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas ir gali jomis naudotis be jokių apribojimų.
3.2. Asmenų teisės ir pareigos:
3.2.1. Asmenys privalo:
3.2.1.1. tinkamai ir laiku atsiskaityti su Bendrove už Bendrovės teikiamas Paslaugas;
3.2.1.2. nepažeisti ir laikytis šių taisyklių, kitų Bendrovės viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų;
3.2.1.3. neįžeisti ir nediskriminuotų kitų asmenų, nežeminti kitų asmenų orumo, taipogi nepažeisti Bendrovės teisių ir teisėtų interesų;
3.2.1.4. teikiant Bendrovei duomenis atsakyti už jų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiimti visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą;
3.2.1.5. įgyvendinti ir vykdyti kitas asmenims, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų, nustatytas pareigas.
3.2.2. Asmenys turi teisę:
3.2.2.1. laikydamiesi šių taisyklių reikalavimų ir Bendrovės nurodymų, naudotis visomis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis;
3.2.2.2. gauti iš Bendrovės viešai skelbiamą Bendrovės turimą informaciją;
3.2.2.3. naudotis kitomis asmenims, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų suteikiamomis teisėmis.

4. TAIKYTINA ATSAKOMYBĖ
4.1. Asmenims pažeidusiems šių taisyklių reikalavimus Bendrovė gali panaudoti šių taisyklių 4.2. punkte ir jo papunkčiuose numatytas priemones.
4.2. Šių taisyklių numatytais atvejais Bendrovė turi teisę be atskiro įspėjimo savo pasirinkimu naudoti vieną arba kelias šio punkto papunkčiuose numatytas priemones:
4.2.1. atsisakyti suteikti Paslaugas;
4.2.2. panaikinti renginio užsakymą;
4.2.3. kreiptis į teisėsaugos ar kitas kompetentingas institucijas ir perduoti joms asmens duomenis bei kitą susijusią informaciją;
4.2.4. neribotam laikui sustabdyti arba panaikinti asmens teisę prisijungti prie interneto svetainės;
4.2.5. imtis bet kokių kitokių teisėtų priemonių.
4.3. Šių taisyklių numatytais atvejais Bendrovė dėl asmens veiksmų (neveikimo) šiose taisyklėse numatytų priemonių neatlygina jokių taisyklių ar teisės aktų reikalavimus pažeidusio asmens ir / ar su juo susijusių asmenų patirtų tiesioginių ir / ar netiesioginių nuostolių.

5. PROGRAMOS ĮSIGIJIMO, KEITIMO IR ATŠAUKIMO SĄLYGOS IR TVARKA
5.1. Programų įsigijimo tvarką reglamentuoja šių taisyklių 2 skyriaus „Paslaugų teikimo sąlygos“ nuostatos.
5.2. Asmenys prieš užsakydami programą privalo įvertinti visas renginio vykdymo aplinkybes, įskaitant datą, laiką, vietą ir kitas renginio sąlygas. Esant techninėmis ir faktinėms galimybėms ir gavus paslaugų teikėjo, kurio teikiamų paslaugų gavimui Bendrovė platina pramogines programas, sutikimą, Bendrovė turi teisę pakeisti programos datą, laiką ar vietą.
5.3. Jei paslaugas teikiantis asmuo atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ir/ar pinigų grąžinimą. Bendrovės organizuojamuose renginiuose gali būti nurodomas atitinkamų paslaugų teikėjas, į kurį asmenys turėtų kreiptis dėl pinigų grąžinimo ir nuostolių atlyginimo.
5.4.  Bet kokiu atveju atšaukus paslaugų teikimą ir/ar pakeitus jų teikimo sąlygas dėl nuostolių atlyginimo, įskaitant ir visų įsigyjant programą, sumokėtų papildomų mokesčių grąžinimo, tuo atveju, kai Bendrovė grąžindama pinigus už programą, šių mokesčių negrąžina, asmenys turi kreiptis į atitinkamus paslaugų teikėjus.

6. TAIKOMI APRIBOJIMAI IR DRAUDIMAI
6.1. Bendrovės interneto svetainės turinys ir programinė įranga yra Bendrovės ir / ar jos partnerių nuosavybė, kuri yra saugoma galiojančiais įstatymais. Asmenys naudodamiesi interneto svetaine privalo nepažeisti Bendrovės teisių bei teisėtų interesų ir naudotis interneto svetaine laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, interneto svetainėje pateikiamų taisyklių, draudimų, nurodymų ir bet kokių kitokių teisėtų Bendrovės reikalavimų.
6.2. Asmenims draudžiama platinti, keisti, neteisėtai kopijuoti, spausdinti ar kitaip neteisėtai naudoti Bendrovės interneto svetainėje pateiktą informaciją be rašytinio Bendrovės leidimo.
6.3.   yra Bendrovės prekinis ženklas ir Bendrovei priklauso išimtinės teisės į jį. Asmenys neturi teisių naudoti Bendrovės prekinio ženklo.

7. SAUGAUS VARTOTOJO ELGESIO REIKALAVIMAI
7.1. Asmenys prieš gaudami / užsakydami Paslaugas turėtų kiekvieną kartą išsamiai susipažinti su Paslaugų teikimo sąlygomis, Paslaugų kaina, išsiaiškinti nustatytus apribojimus ir / ar kitus paslaugų teikimo kriterijus. Kilus neaiškumams, asmenys privalo teirautis Bendrovės papildomos informacijos.
7.2. Be rašytinio Bendrovės sutikimo naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, siekiant kopijuoti interneto svetainėje esantį turinį arba siekiant bet kokių kitokių neteisėtų veiksmų;
7.3. Visais atvejais gaudamas / kreipdamasis dėl / užsakydamas Paslaugas asmuo turi elgtis protingai sąžiningai ir apdairiai, pateikdamas Bendrovei tik teisingą informaciją ir išsiaiškindamas visas jam konkrečiu atveju svarbias aplinkybes bei sužinodamas visą jam reikalingą informaciją.

8. SKIRTINGOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS, KAI TUOS SKIRTUMUS TIESIOGIAI PATEISINA OBJEKTYVŪS KRITERIJAI
8.1. Naudotis Bendrovės Paslaugomis gali visi asmenys, turintys teisines ir tam tikrais atvejais technines galimybes (internetas, telefonas ir pan.) sudaryti tokius sandorius, t. y. asmenys turintys visišką veiksnumą arba ribotą (nevisišką) veiksnumą, tačiau galintys sudaryti tokio pobūdžio sandorius.
8.2. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė organizuoja renginius, suteikiančias teisę į kitų asmenų teikiamas paslaugas, tokių paslaugų teikimo sąlygas nustato ir Bendrovei pateikia tokie paslaugas teikiantys asmenys. Dėl šios priežasties Paslaugų teikimo sąlygos tam tikriems asmenims gali skirtis. Informaciją apie paslaugų, kuriomis asmenys gali naudotis užsisakę renginio programą, teikimo sąlygas pateikiama internetinėje svetainėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.
8.3. Paslaugų teikimo sąlygos taip pat gali skirtis ir dėl kitų aplinkybių (pvz. programų parduodamų skirtingoms asmenų grupėms (ikimokyklinio amžiaus vaikams, moksleiviams, studentams ir pan.) kaina, programų laikas, data, kaina priklausoma nuo išankstinio įsigijimo, taip pat nuo šių priežasčių priklausantys papildomi mokesčiai ar jų dydis ir pan.), tačiau Bendrovė taikydama skirtingas Paslaugų teikimo sąlygas privalo nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
8.4. Skirtingos Paslaugų teikimo sąlygas taip pat gali atsirasti esant šiose taisyklėse numatytoms aplinkybėms.

9. PAPILDOMAI MOKAMOS PASLAUGOS (PAPILDOMI MOKESČIAI UŽ PASLAUGAS)
9.1. Visi papildomi mokesčiai (paslaugos, rezervacijos ir kt.), kurie tenka vienam užsakymui, taip pat ir jų dydžiai yra nurodomi Bendrovės interneto svetainėje, kitoje Bendrovės viešai skelbiamoje informacijoje arba gali būti sužinomi tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.
9.2. Bendrovė taipogi turi teisę rinkti nustatyto dydžio vienkartinį mokestį už renginio rezervaciją. Registracijos mokesčio dydis nurodomas registruojant programos užsakymą telefonu arba pranešant kita Bendrovei priimtina forma.
9.3. Bendrovė taipogi turi teisę teikti bet kokias kitas papildomai mokamas paslaugas ir rinkti kitus mokesčius už paslaugas, kurių teikimas yra apmokestinamas mokesčiais. Prieš gaudamas tokias paslaugas asmuo yra informuojamas apie atitinkamos paslaugos papildomą apmokestinimą ir/ar paslaugos suteikimui taikomą mokestį ir jo dydį.

10. NEMOKAMAI AR SU NUOLAIDA TEIKIAMOS PASLAUGAS
10.1. Bendrovė turi teisę nuspręsti teikti kai kurias Paslaugas su nuolaida ar nemokamai. Visa informacija apie Paslaugas, kurioms taikoma nuolaida, kurios teikiamos papildomai prie pagrindinių paslaugų ar nemokamai nurodoma interneto svetainėje, tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę arba paskelbiama kita Bendrovei priimtina forma.
10.2. Asmenys Bendrovės iniciatyva turi teisę nemokamai susipažinti su interneto svetainėje pateikiama informacija, taip pat gauti Bendrovės pateikiamą naudingą informaciją (reklamą, informacinius pranešimus ir pan.).

11. KITOS SVARBIOS SĄLYGOS
11.1. Bendrovė neteikia jokių garantijų savo teikiamoms Paslaugoms, išskyrus kai garantijos yra privalomos ir atitinkamų Paslaugų teikimui taikomos pagal galiojančių teisės aktų nuostatas. Tokiu atveju garantija teikiama minimalia leistina teisės aktuose nustatyta apimtimi, išskyrus atvejus, kai pati Bendrovė aiškiai nurodo, kad garantija atitinkamoms Paslaugoms yra teikiama kitokia (didesne nei minimalia leistina) apimtimi.
11.2. Bendrovė neatsako už interneto svetainėje pateikiamos informacijos išsamumą ir pilnumą. Bendrovė paprastai interneto svetainėje pateikia paslaugas teikiančių asmenų jai pateiktą informaciją. Išsamesnės ar papildomos informacijos ieškantys asmenys gali kreiptis tiesiogiai į Bendrovę, tačiau pastaroji platesnę informaciją, jei ji Bendrovei asmens kreipimosi metu nėra žinoma, pateiks tik susisiekusi su paslaugas teikiančiais asmenimis arba nukreips besikreipusius asmenis tiesiogiai bendrauti su paslaugas teikiančiais asmenimis.
11.3. Visi ginčai su Bendrove sprendžiami derybų būdu. Jei taikiomis derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie, neatsižvelgiant į galimus galiojančių įstatymų nuostatų prieštaravimus, bus sprendžiami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir tik Lietuvos Respublikos teismuose.